ENPI

ENERGETIKA - EKOLÓGIA - INVESTÍCIE
PROJEKTOVANIE - PORADENSTVO - INŽINIERING
 

REFERENCIE

Rok Akcia Zákazník Rozsah
1998 Rozvodňa ZSE Topoľčany AP-projekt PD projekt. dokumen.pre projekt PO
1998 Zvarovňa M6 ( H1 ) - rekonštrukcia 1. etapa VW Slovakia, a.s. SP stavebné povolenie, KRkolaud.
1998 Rozvodňa ZSE Piešťany MW-projekt PD pre projekt rozvodov
1998 Montážna hala M1 ( H4 ) - rekonštrukcia VW Slovakia, a.s. PD, SP, KR
1999 Zvarovňa M6a (H6a) VW Slovakia, a.s. PD, SP, KR
1999 Nasadenie plazmovej technológie na likvidáciu odpadov SPP, a.s. štúdia
2000 Paroplynový energetický zdroj SH Senica SP
2000 Pilothala M18 ( H5 ) VW Slovakia, a.s. SP, KR
2000 Zvarovňa M11b ( H6 ) VW Slovakia, a.s. PD, SP, KR
2000 Montážna hala M13 ( H3 ) VW Slovakia, a.s. PD, ÚR územné rozhodnutie
2001 Prestavba a prístavba haly M8 ( H8 ) VW Slovakia, a.s. PD, SP, KR
2001 ČOV VW Slovakia, a.s. KR
2001 Technická pomoc Neutralizácia H8 VW Slovakia, a.s. Technická pomoc
2001 Linka na úpravu hliníkových častí karosérií Langbein +Ebgelbracht Technická pomoc
2001 Hliníkovacia linka (Allubeize) a Neutralizácia H6 VW Slovakia, a.s. PD, SP, KR
2002 Lakovacia linka KTL a Neutralizácia vo VW Slovakia EisenmannMaschinenbau Technická pomoc
2002 Dostavba časti Logistika H8 VW Slovakia, a.s. ÚR
2002 Lakovacia linka DKTL a Neutralizácia H8 VW Slovakia, a.s. PD, SP, KR
2002 Hala Colorado Malacky Tower Automotive, a.s. PS Technológia + konzultácie
2002 Hala Bernolákovo - rekonštrukcia pre automobilovú výrobu Holger Christiansen Slovakia INFOS - Ing. Skyba PS Technológia
2003 Odstránenie objektov I4 VW Slovakia, a.s. Povolenie na odstránenie stavby
2003 Rekonštrukcia objektu I13 ( C4 ) - II. etapa VW Slovakia, a.s. Inžiniering, SP, kolaudácia
2003 Vzorový technický model pre výpočet úplného cyklu s prikurovaním zdroja kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie a programThermoPPC PPS, a.s. štúdia, program
2003 BAT - projekty výmenníkových staníc a potrubných prípojok pre stavbu Rekonštrukcia parnej SCZT Bratislava - Stred, oblasť Dulovo námestie, Fabian a Vaňko PD - realizačná
2004 PSA Trnava - hala H01 Lisovňa - potrubné rozvody PPS / Cegelec PD - realizačný projekt
2004 Dávkovanie chemikálií na úpravu pitnej vody Euromilk, a.s. Návrh, dodávka a montáž zariadenia
2004 Analýza trhu energetiky na Slovensku a možností z pohľadu podnikania v oblasti výstavby, prevádzkovania a údržby energetických zdrojov a prevádzok PPS štúdia
2004 Vzorový technický model a komplexný program EnviroPPCpre výpočet emisií z kompresorových staníc a energetických zdrojov PPS štúdia
2004 PSA Trnava - hala H02 Zvarovňa - potrubné rozvody PPS PD - realizačný projekt
2004 PSA Trnava - hala H04 Montáž - potrubné rozvody PPS PD - realizačný projekt
2004 Analýza nákladov a ekonomické porovnanie dodávky tepla pre varianty z jestvujúceho centrálneho zdroja tepla a nového individuálneho zdroja (domové kotolne) pre bytové domy v rôznych typových lokalitách PPS štúdia
2004 Stavebné úpravy v jestvujúcich objektoch A1,A3,A4,H3,H9,I1 VW Slovakia, a.s. SP, kolaudácia
2004 Konštrukčná dokumentácia rozvodov vyhradených zariadení PSA Trnava - haly 01,02,03,04, obje TR05,06,07,08,09 Cegelec, a.s. PD, schválenie TI
2004 Analýza spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. Navigátor Financial štúdia
2004 Nasadzovanie kogeneračných zdrojov vo väzbe na znižovanie emisií a ich predaj vychádzajúci z pripravovanej európskej legislatívy, analýza vplyvu výnosov na prevádzkové náklady a ekonomické ukazovatele PPS štúdia
2004 Zvarovňa H4 AUDI VW Slovakia PD - projekt pre stavebné povol., Inžinierske výkony, kolaudačné rozhodnutie / 2004 - 2006
2004 Nasadenie kogeneračnej výroby tepla a elektrickej energie vo výrobnom závode spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. v Devínskej Novej Vsi PPS štúdia
2004 Nasadenie kogeneračného zdroja v spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. PPS štúdia
2004 Nový kogeneračný zdroj (kombinovaný cyklus) s výkonom 90 - 100 MWe (70 MWe s možnosťou rozšírenia) v lokalite elektrárne Galati (Rumunsko) PPS / EPICInvestment štúdia, poradenstvo
2004 Návrh paroplynového zdroja pre VW Slovakia s výkonom 140 MW PPS štúdia uskutočniteľnosti
2004 Prevádzka a údržba energetických sietí a rozvodov prevádzkových médií vrátane zdrojov závodu PSA PeugeotCitroën v Trnave Slovenský plynárenský priemysel, a.s. štúdia
2004 Nasadenie kogeneračného zdroja pre priemyselný parkEurovalley PPS / Eurovalley štúdia, poradenstvo
2005 Konštrukčná dokumentácia a vydanie certifikátu zhody pre rozvody tlakového vzduchu v areáli PSA Trnava Cegelec, a.s. inžinierska činnosť
2005 Hodnotenie projektov pre žiadosti o prostriedky z Eurofondov, Opatrenie 1.4 Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie Ministerstvo hospodárstva Hodnotenie projektov
2005 Konštrukčná projektová dokumentácia pre halu Lakovňa v areáli PSA Trnava HADEN inžinierska činnosť
2005 Konštrukčná projektová dokumentácia rozvodov zemného plynu pre halu TR10 v areáli PSA Trnava Cegelec, a.s. Dokumentácia + inžinierska činnosť
2005 Projekt pre stavebné povolenie - Rekonštrukcia kotla K1 KAPPA Štúrovo 125 MW Alstom Projekt SP
2005 Posúdenie návrhu projektu paroplynového zdroja Žilina 400 MW Sl. plynárenský pr., a.s. Odborné posúdenie
2005 Projekt Technickej galérie Zvarovňa TR 02 PSA Trnava Cegelec, a.s. projekt
2005 Posúdenie technického stavu teplárenských spoločností Bratislava, Trnava, Žilina, Zvolen, Martin, Košice Slovenský plynárenský priemysel, a.s. štúdia
2005 Konštrukčná dokumentácia rozvodov CO2+Argón pre halu TR10 v areáli PSA Trnava + TS Stanica chladiacej vody Cegelec Dokumentácia + inžinierska činnosť
2005 Výrobná hala Zener Bernolákovo Zener PD - PS Technologické vybavenie
2005 Nasadenie cyklov s organickými látkami s použitím binárneho okruhu na využitie geotermálneho tepla pre projekty SPP PPS, a.s. štúdia
2005 Analýza rizík - Stanica chladiacej vody PSA Trnava Cegelec Analýza rizík
2005 Odsávanie technologického zariadenia hala H. Cooling Ba-Petržalka Haug-Cooling Realizačný projekt
2005 Ekonomické hodnotenie využitia geotermálnej energie preOlšanský región Slovgeoterm, a.s. Analýza
2005 Robotizované pracoviská Tower Automotive Malacky ABB, s.r.o. Projekt stavby, súhlas TI
2005 Ekologizácia prevádzky existujúcich teplární spaľujúcich uhlie a/alebo ŤVO variantne zmenou palivovej základne bez výstavby odsírovacieho zariadenia, výstavbou odsírovaniaspalín, plynofikáciou kotlov PPS, a.s. Časť technicko-ekonomickej štúdie
2005 Prehľadná porovnávacia štúdia pravidiel obchodovania s emisnými kvótami v EÚ a vo svete. Význam obchodovania s emisnými kvótami v EÚ a vo svete. Význam obchodovania s emisnými pre SPP, a. s. ako multiutilitnej spoločnosti. Emisná situácia v SPP a. s. všeobecne PPS, a.s. Časť technicko-ekonomickej štúdie
2006 Andok L pre kamióny JIT hala H3 Volkswagen, a.s. Projekt a stavebné povolenie
2006 Rozšírenie odstavných plôch pred halou H3 Volkswagen, a.s. Inžinierske činnosti, kolaudácia
2006 Posúdenie technického stavu v rámci privatizácie teplárenských spoločností Bratislavská teplárenská, a.s. a Tepláreň Košice, a.s. Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s. Technické poradenstvo a štúdia
2006 Základný návrh alternatív zdroja na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, tepelný výpočet a emisný výpočet, analýza ekonomických ukazo-vateľov PPC zdroja Levice Leven, a.s. Technicko-ekonomická štúdia
2006 Energetický audit areálu Prešovskej univerzity - konečná verzia InterKVET Energetický audit - štúdia
2006 Robotizované pracoviská KIA Žilina - Lakovňa ABB, s.r.o. Projekt stavby, súhlas TI
2006 Parkovisko VW Martin Volkswagen, a.s. Inžinierske činnosti, kolaudácia
2006 Merania hluku a pracovného prostredia vo VW Slovakia, hala H4 AUDI DE Inžinierske činnosti
2006 Regionálna energetická koncepcia využívania poľnohospodárskej a lesníckej biomasy Nitrianskeho kraja Nitriansky samosprávny kraj VÚC Nitra Energetická štúdia
2006 Posúdenie vyvedenia tepelného výkonu zo spaľovne OLO do BAT OLO Bratislava Technicko-ekonomická štúdia
2006 Posúdenie energetiky prevádzky Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina Energoinvest, a.s. Energetický audit - posúdenie
2006 Posúdenie stavu energetického hospodárstva areálu Vinohradnícka spoločnosť Lužianky Energoinvest, a.s. Energetický audit - posúdenie
2006 E5 - Rozšírenie kotolne VW Slovakia, a.s. Volkswagen, a.s. Inžiniering, PD, stavebné povolenie, kolaudácia
2006 Posúdenie energetického zdroja KLF so zameraním na jestvujúcu distribúciu tepla s možnosťou jej rekonštrukcie za účelom zníženia nákladov na dodávku tepla KLF - Energetika, a.s. Technicko-ekonomická štúdia
2006 Feasibility study pre areál Zetor Brno so zameraním sa na posúdenie možností zjednotenia systému energetického zásobovania teplom areálu Zetor Brno vo forme HV a pary spolu s objektmi externých odberateľov tepla Zetor Brno Feasibility Study
2006 Technicko-ekonomická štúdia (feasibility study) inštalácie tretieho kotla a súvisiacich investícií na spaľovanie odpadov v spaľovni OLO Bratislava OLO, a.s. Bratislava Technicko-ekonomická štúdia
2007 H9 - výstavba administratívno-sociálnej bázy v logistickej hale H9 formou vstavku VWSK/EINBAU H9 VW SK v areáli VW Slovakia v D. Novej Vsi. Volkswagen, a.s. Inžinierske činnosti, komplexnéschvaľovacie podklady
2007 Paroplynový zdroj 18 MW +/- 5 MW Siemens, a.s. Technický návrh
2007 Výstavba energetického zdroja v areáli spoločnosti Považskácementáreň, a.s. Ladce 60 MW Považská cementáreň Feasibility Study
2007 Energetický audit 6 objektov Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany SLK - ONYO Energetický audit
2007 Obnova zdroja kombinovanej výroby elektriny a tepla TEKO I Košice 60/120 MW SiemensTEKO Feasibility Study
2007 Výstavba elektrárne na uhlie o výkone 200 MWe situovanej na južnomSlovensku Vodohospodárskavýstavba Feasibility Study
2007 Možnosti použitia mokrej technológie čistenia spalín v Spaľovni OLOBratislava na zníženie produkovaných emisií OLO, a.s. Technicko-ekonomická štúdia
2007 Aktualizácia ekonomického modelu pre výpočet ekonomickýchukazovateľov energetických zdrojov na báze zemného plynu Slovenský PlynárenskýPriemysel, a.s. Ekonomický model a software
2007 Štúdia uskutočniteľnosti výstavby zdroja (kogenerácia,trigenerácia) prekomplexné riešenie energetických potrieb multifunkčného centra akonáhrady za existujúce projektované riešenie Slovenský PlynárenskýPriemysel, a.s. Feasibility Study
2007 Kombinovaný zdroj výroby tepla a elektrickej energie na biomasu Vodohos. výstavba, š.p. Technicko-ekonomická štúdia
2007 Koncepcia rozvoja obce Sliač v oblasti tepelnej energetiky obec Sliač koncepcia
2007 Rozšírenie haly lisovne druhotných surovín ZohorPS Strojnotechnologické vybavenie .A.S.A. Zohor spol. s r.o. projekt stavby - technológia
2007 Lisovňa druhotných surovín Dolný BarPS Strojnotechnologické vybavenie .A.S.A. Slovenskospol. s r.o projekt stavby - technológia
2007 Projekt paroplynového zdroja s dodávkou tepla 200 000 GJ
v lokalite Žilina – 60 MW
GGE, a.s. Basic Design, projekt
2007 Technicko-stavebný a energeticko-technologický posudok pre zatepleniea rekonštrukciu fasády liečebného domu Grand ONYO, s.r.o. energetický audit
2007 Kombinovaný zdroj PPC na výrobu tepla a elektriny pre tepelnéhospodárstva Leven a CTZ Levice 60 MW CTZ Levice Technicko-ekonomická štúdia
2007 Projekt paroplynového zdroja PPC 25 MWe Považská Bystrica GGE, a.s. Basic Design
2007 Rekonštrukcia spaľovne OLO Bratislava – II. etapa OLO, a.s. EIA, projekt pre UR, projekt pre SP,dokumentácia pre IPKZ
2007 Paroplynový zdroj 100 MW elektrických v jestvujúcom zdrojiGalati Rumunsko EPIC InvestmentSES Due diligence
Štúdia uskutočniteľnosti
2007 Ohodnotenie a odporučenia k projektu Obnovy výrobnej kapacity z EVO 420 MW Slovenské elektrárne, a.s. Investičné memorandum
štúdia
2008 Posúdenie paroplynového zdroja pre mesto Považská Bystrica 50-120 MW, tendrová dokumentácia pre výkon 60 MW, príprava technickej dokumentácie, tender, EIA proces GGE Group, a.s. Tendrová dokumentácia, projektová dokumentácia, štúdia uskutočniteľnosti
2008 Paroplynový zdroj 230 MW pre priemyselný park Tomášovce a vykurovanie mesta Lučenec POWER EC, s.r.o. štúdia uskutočniteľnosti, povolenia
2008 Modernizácia teplárne v Žiline - Odsírovanie spalín uhoľných kotlov - SO 01 Alstom Power PD, inžinierske činnosti
2008 Technické posúdenie jestvujúceho zdroja CET progressu(Rumunsko) 200 MW a návrh nového paroplynového zdroja 220 MW GGE Group, a.s. Technické posúdenie,
Štúdia uskutočniteľnosti
2008 Analytický model tvorby ceny tepla pre projekt Geoterm SPP, a.s. štúdia, počítačový model
2009 ENO A – náhrada jestvujúcich kotlov K1, K2 alternatívne s PPC 90 MW, biomasa a spaľovňa odpadov Siemens Slovakia, s.r.o. Basic, design, štúdia
2009 Návrh paroplynového zdroja pre elektráreň Nováky (130 MW, 115 MW, 77 MW) Slovenské elektrárne, a.s. Štúdia uskutočniteľnosti
2009 Kogeneračný ORC zdroj na báze biomasy Krnča Bija, s.r.o. PD pre stavebné povolenie
2010 Repowering jestvujúcej teplárne NTS Nitra jednotkou PPC 58 MW Verbundnetz Gas Štúdia uskutočniteľnosti
2010 PPC Panické Dravce 120 MW (dokompletovanie jestvujúcej turbíny na kombinovaný zdroj) Innoven Slovakia, a.s. Štúdia uskutočniteľnosti
2011 Repowering Teplárne Vráto České Budejovice jednotkou PPC 58 MW EWSA, s.r.o. Basic design, štúdia
2011 Návrh paroplynového zdroja 230/460 MW Novi Sad Srbsko GGE, a.s. Basic design pre tender, poradenstvo pri privatizácii
2011 Technickoekonomický due diligence pre projekt CogenKošice 64 MW SPP, a.s. Due diligence
2012 Posúdenie investície pre rekonštrukciu tepelného zdroja v areály HIP Petrohemija Panchevo 175 MW NIS a.d. Novi Sad Štúdia uskutočniteľnosti
2012 Paroplynový blok 50 MW Palárikov ENALCO Štúdia
2012

referencie
referencie
referencie
referencie
referencie