ENPI

ENERGETIKA - EKOLÓGIA - INVESTÍCIE
PROJEKTOVANIE - PORADENSTVO - INŽINIERING
 

SLUŽBY

 • PROJEKTOVANIE

 • - dokumentácia pre environmentálne posudzovanie (EIA) a integrované povoľovanie
  - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutia, stavebné povolenia, realizačná a konštrukčná dokumentácia
  - skutkové stavy v oblasti energetiky a technického vybavenia stavieb, v 2D alebo 3D elektronickej forme
  - analýza a hodnotenie rizík technologických zariadení, bezpečnostné analýzy

  Energetika a plynárenstvo

  - modernizácia, rekonštrukcia, nové stavby energetických zdrojov a súvisiacich prevádzok
  - klasické zdroje, teplárne, výhrevne, potrubné siete, systémy centrálneho zásobovania teplom, výmenníkové stanice
  - zmena palivovej základne na zemný plyn alebo biomasu
  - kogeneračné zdroje na báze plynových motorov alebo spaľovacích turbín, mikroturbíny
  - echnológie chladenia
  - spaľovne komunálnych a nebezpečných odpadov
  - energetika hutníckeho priemyslu
  - kompresorové stanice a vzduchotechnické zariadenia, klimatizácia

  Ekológia

  - technológie na zníženie produkcie emisií z energetických a hutníckych zdrojov na báze elektrostatických filtrov
  - odsírovanie, denitrifikácia a ostatné mokré, polosuché alebo suché technológie čistenia spalín
  - odsávanie priestorov s nebezpečím výbuchu plynov a pár
  - riešenia pre odpadové hospodárstvo
  - vypúšťanie znečistených vôd a ich úprava

  Investície

  - automobilový priemysel
  - technológie pre zvarovne, lisovne, montáž a lakovne
  - ostatné výrobné zariadenia

 • PORADENSTVO

 • - štúdie realizovateľnosti a poradenstvo v energetike, plynárenstve a automobilovom priemysle
  - energetický audit a tepelné výpočty
  - koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike na základe § 31, písm. a) zákona NR SR č. 657/2004 Z. z. energetike
  - diagnostika potrubných rozvodov z predizolovaných potrubí uložených v zemi
  - konzultácie a poradenstvo vo fáze výberového konania a zmluvnej prípravy
  - príprava podkladov pre zadanie do súťaží alebo verejné obstarávanie
  - príprava dokumentácie a žiadostí pre čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
  - poradenstvo pre predaj a nákup emisií CO2
  - energetický agent - monitorovanie projektov na plnenie termínov a kontrola platobných míľnikov
  - due diligence proces pre banky a finančné inštitúcie
  - due diligence proces pre investorov (akvizície, privatizácie).

  Energetika a plynárenstvo

  - modernizácia, rekonštrukcia, nové stavby energetických zdrojov a súvisiacich prevádzok
  - klasické zdroje, teplárne, výhrevne, potrubné siete, systémy centrálneho zásobovania teplom, výmenníkové stanice
  - zmena palivovej základne na zemný plyn alebo biomasu
  - kogeneračné zdroje na báze plynových motorov alebo spaľovacích turbín, mikroturbíny
  - technológie chladenia
  - spaľovne komunálnych a nebezpečných odpadov
  - energetika hutníckeho priemyslu
  - kompresorové stanice a vzduchotechnické zariadenia, klimatizácia

  Ekológia

  - technológie na zníženie produkcie emisií z energetických a hutníckych zdrojov na báze elektrostatických filtrov
  - odsírovanie, denitrifikácia a ostatné mokré, polosuché alebo suché technológie čistenia spalín
  - odsávanie priestorov s nebezpečím výbuchu plynov a pár
  - riešenia pre odpadové hospodárstvo
  - vypúšťanie znečistených vôd a ich úprava

  Investície

  - automobilový priemysel - technológie pre zvarovne, lisovne, montáž a lakovne
  - ostatné výrobné zariadenia

 • INŽINIERSKA A DODÁVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

 • - inžinierske služby - zaistenie vyjadrení organizácií štátnej správy v konaniach a povolení (územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, ...) pre investorov, dodávateľov a prevádzkovateľov autorský a stavebný dozor pre technologickú časť stavby
  - projektmanažérske služby - vedenie projektu vrátane kontroly financovania, termínov a kvality
  - preberacie konania
  - montáže a demontáže strojnotechnologických zariadení, potrubí a oceľových konštrukcií

      

  Energetika a plynárenstvo

  - modernizácia, rekonštrukcia, nové stavby energetických zdrojov a súvisiacich prevádzok
  - klasické zdroje, teplárne, výhrevne, potrubné siete, systémy centrálneho zásobovania teplom, výmenníkové stanice
  - zmena palivovej základne na zemný plyn alebo biomasu
  - kogeneračné zdroje na báze plynových motorov alebo spaľovacích turbín, mikroturbíny
  - technológie chladenia
  - spaľovne komunálnych a nebezpečných odpadov
  - energetika hutníckeho priemyslu
  - kompresorové stanice a vzduchotechnické zariadenia, klimatizácia

      

  Ekológia

  - technológie na zníženie produkcie emisií z energetických a hutníckych zdrojov na báze elektrostatických filtrov
  - odsírovanie, denitrifikácia a ostatné mokré, polosuché alebo suché technológie čistenia spalín
  - odsávanie priestorov s nebezpečím výbuchu plynov a pár
  - riešenia pre odpadové hospodárstvo
  - vypúšťanie znečistených vôd a ich úprava

      

  Investície

  - automobilový priemysel - technológie pre zvarovne, lisovne, montáž a lakovne
  - ostatné výrobné zariadenia

 • Energetická certifikácia budov

 • Približný rozsah, kategórie hodnotenia a potrebná odborná spôsobilosť sú zrejmé z nasledovného obrázku:

   Druhy hodnotenia energetickej hospodárnosti budov, vstupy a fáza uskutočnenia sú v nasledovnej tabuľke:

 • Energetický audit

 • Povinnosť vyhotoviť energetický audit zaviedol pre všetky veľké podniky zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť v decembri 2014. Legislatíva tak reagovala na požiadavky vyplývajúce zo Smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Nová právna úprava zmenila dovtedajší systém, v rámci ktorého boli podľa zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti na Slovensku ustanovené povinné energetické audity pre priemysel a pôdohospodárstvo. Povinnosť sa vzťahovala na podniky, ktoré mali ročnú spotrebu energie vyššiu ako 2 500 MWh. Energetické audity mali mať hotové do konca roka 2013.
  Podľa nového zákona si majú dať všetky veľké podniky audit vypracovať do 5. 12. 2015. Aktuálne je energetický audit povinný pre veľké podniky bez ohľadu na to, aká veľká je ich energetická spotreba. Povinnosť sa týka výrobných spoločností, spoločností poskytujúcich služby v administratívnych či obchodných priestoroch ako sú banky, poisťovne, obchodné reťazce, ale aj mnohých spoločností s účasťou verejného sektora.